Partijvergelijker Gemeenteraadsverkiezingen

 Partijvergelijker  Vrijpolderland voor  Amersfoort, Baarn & Soest.

Onderaan deze pagina vindt u de partijvergelijkers van de Vereniging Vrijpolderland. Deze zijn samengesteld a.d.h.v. de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en zijn onderzocht op behoud en versterking van de zuidelijke Eemvallei. De belangrijkste onderdelen waarop de VVP de verkiezingsprogramma’s heeft beoordeeld zijn:

  • Hoe kijken de partijen aan tegen gebruik van de polder? Is men voor of tegen gebruik van de polder ten behoeve van energieopwekking (zonneweides en windmolenparken), industrie en/of woningbouw?
  • Wat is de visie van de partijen ten aanzien van kringlooplandbouw, natuurrecreatie en natuurontwikkeling?

Onze visie:

De Vereniging Vrij Polderland is tegen gebruik van de polder (of de randen ervan) tussen Soest, Amersfoort en Baarn voor de bouw van nieuwe woningen of bedrijven, dan wel voor de aanleg van zonnevelden en windturbines.

De VVP is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn voor binnenstedelijke woningbouw o.a. door gebruik te maken van leegstaande winkelpanden, aanpassing op bestaande hoogbouw en het slim combineren van wonen en werken op industrieterreinen.

Ten aanzien van de energietransitie heeft de VVP een alternatief energieplan ontwikkeld, waarmee de aanleg van zonnevelden en windturbines overbodig is.

Onze Misie:

De Vereniging Vrij Polderland wil de zuidelijke Eemvallei (het gebied tussen de rode contouren van Soest, Baarn, Amersfoort en de A1) beschermen en ontwikkelen als natuurrijk landbouw- en weidevogelgebied door drie hoofdfuncties in onderlinge samenhang te versterken en uit te bouwen:

  • natuurontwikkeling
  • kringlooplandbouw
  • natuurrecreatie

De VVP streeft ernaar een beschermde status voor de zuidelijke Eemvallei te realiseren zodat de unieke cultuur-landschappelijke waarde van het gebied voor toekomstige generaties behouden blijft .

Wij hopen dat de partijvergelijkers u helpen bij het maken van een goed onderbouwde keuze op 16 maart.

Hieronder vindt u de partijvergelijkers ook in excel formaat, als u op de gemeente klikt start de download van het document. Het voordeel van dit formaat is dat de link naar de verkiezingsprogramma’s clickable is. U wordt dan voor de betreffende politiek partij doorgelinkt naar het volledige verkiezingsprogramma.

Amersfoort

Baarn

Soest