Update Energieplan Vrijpolderland d.d. 16-7-2021

Op 30 mei jl. lanceerden wij ons energieplan in de eerste fase. Inmiddels zijn we door diverse partijen benaderd, die enthousiast hebben gereageerd op onze voorstellen. Partijen die ook ideeën en inzichten met ons deelden. Ons plan is geen statisch plan, het is in ontwikkeling.

Hierbij treft u een geüpdatete versie aan, de versie van 16/7/2021. Wij staan open voor goede ideeën en waarderen uw inbreng.

VVP-Alternatief: Kortetermijnvisie (voor 2030) regionale energievoorziening:

De op 3 Juni bijgestelde plannen voor de zuidelijke Eempolder omvatten 4 windmolens op de Isselt (totaal 14 MW) en na bijstelling 15 ha zonneveld (totaal 13 MW).

Om deze 27 MW op te wekken geeft de VVP 2 beleidssuggesties én 7 alternatieve opties aan om op een natuur, landschap en bevolkingsvriendelijke manier energie op te wekken:

Beleidssuggesties:

 • Verplicht bestaande en nieuwbouw industriehallen om binnen 3 jaar zonnepanelen op hun daken te leggen. Compenseer ondernemers voor eventuele extra kosten voor dak versteviging of verhoogde verzekeringskosten.
 • Accelereer investeringen om aardwarmte, een warmtenet en (snel)fietspaden van zonnepanelen mogelijk te maken

Optie 1: Installeer 30 km zonne-muren en realiseer 13 MW (gelijk aan 4 windmolens of      15 ha zonnevelden)

 • Grootschalig gebruik van de 5 meter hoge zonnemuren van Solar Highways, een initiatief van Rijkswaterstaat en TNO die een succesvol proeftraject hebben aangelegd in Uden*.
 • Plaats zonne-muren over een lengte van 15 km aan weerszijde van de A1 van Baarn naar knooppunt Hoevelaken en vandaar langs de A28 naar Leusden. Totaal 15 ha ofwel 13 MW

 Optie 2: Installeer zonnedaken boven bestaande verstening en realiseer 116 MW (gelijk aan 33 windmolens of 135 ha zonnevelden):

 • De volgende bestaande verstening komt volgens de VVP in aanmerking:
  • 50 ha zonnedak over het 100 ha grote asfalt defensieterrein in Soesterberg dat gebruikt wordt als parkeer- en opslagterrein
  • 60 ha zonnedak over een lengte van 12 km met een breedte van 50 meter over de gedeeltelijk diepliggende A28 tussen Leusden en de Universiteit Utrecht
  • 25 ha zonnedak boven het rangeerterrein van Amersfoort (Manhattan, NY is ook boven het spoor gebouwd)
  • Totaal 135 ha ofwel 116 MW

Optie 3: Realiseer (snel)fietspaden gemaakt van zonnepanelen en realiseer 13 MW (gelijk aan 4 windmolens of 15 ha zonneveld)

 • Het bedrijf Solaroad* heeft al diverse trajecten gerealiseerd en claimt dat haar zonnepaneel fietspaden 75% opbrengen van een regulier zonnepaneel. Zie voorbeeld in Maartensdijk*!
 • In de zuidelijke Eempolder inclusief de gemeentes Baarn, Soest en Amersfoort zien wij potentieel voor 80 km (snel)fietspad (bestaand en nieuw). Indien de fietspaden 2,5 meter breed zijn gaat het om 20 ha zonneveld bruto ofwel 15 ha netto.
 • De provincie Utrecht gaat 7 snelfietsroutes aanleggen: waarom worde dit niet zonnepaneelsnelfietspaden? Totaal 15 ha zonneveld levert 13 MW op.

Optie 4: Zet de start en landingsbanen op vliegbasis Soesterberg om in een fietsbare ondergrond van zonnepanelen en realiseer 15 MW (gelijk aan 5 windmolens of 18 ha zonneveld)

 • Het bedrijf Solaroad BV * heeft al diverse trajecten gerealiseerd en claimt dat haar zonnepaneelfietspaden 75% opbrengen van een regulier zonnepaneel.
 • De twee start- en landingsbanen zijn bij elkaar ca. 5 km lang en 50 meter breed. Totaal oppervlak is ca. 25 ha bruto dat met 75% rendement gelijk is aan 18 ha zonneveld.

Optie 5: Maak een 9 ha zonneveld boven de voormalige stortplaats Tammer in Soesterberg en realiseer 7 MW (gelijk aan 2 windmolens)

Optie 6: Bouw 7 Geothermie centrales in Eemland en realiseer 516 MW (gelijk aan 147 windmolens of 595 ha zonnevelden).

 • Volgens Larderel Energy* kunnen 7 geothermie centrales in 2030 in Eemland in werking zijn die 2,1 TWh warmte (genoeg voor de bebouwde omgeving van Eemland!) maar ook 0,45TWh aan elektriciteit kunnen leveren. Deze elektriciteitsopwekking is niet meegenomen in de oorspronkelijke plannen van de gemeente maar is wel gelijk aan 600 ha zonnevelden ofwel 516 MW!
 • Larderel Energy zegt nu ook al 25x zoveel warmte te kunnen leveren, n.l. 7560 TJ dan de 294 TJ die is opgenomen in de plannen van Soest!

Optie 7: Bouw een waterstoffabriek die draait op de mest van 26.000 koeien in Eemland en produceer 2600 ton H2 en 7.800 C realiseer 0,10 TWh (gelijk aan 150 ha zonneveld).

Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Larense (Gld) boeren gebaseerd op bestaande technologie van het Duitse bedrijf Graforce. Het resultaat wordt in December 2021 bekendgemaakt. Naast de opbrengst van waterstof en koolstofpoeder worden ook broeikasgassen en emissies van stikstofverbindingen tot 60% gereduceerd! De productie kan in latere fases verder verhoogd worden met andere afvalstromen. Met 2600 ton H2 kunnen 7600 huishoudens van het aardgas af.

Conclusie: De hierboven beschreven opties, die natuur-, landschap- en bevolkingsvriendelijk zijn, kunnen op een groot draagvlak rekenen en produceren ca. 30 x zoveel duurzame energie als de huidige plannen van Amersfoort en Soest aan of in de Eempolder. De gepresenteerde opties kunnen ook gedeeltelijk dan wel in combinatie worden uitgevoerd om de duurzaamheidsdoelen van Soest (equivalent van 20 windmolens van 3 MW ofwel 0,38TWh) in 2030 te halen. Het totale VVP-alternatief is gelijk aan 195 windmolens of 837 ha zonneveld.

 

 

Langetermijnvisie op een Nationaal Duurzaam Energiesysteem (*verwijst naar voetnoten):

 1. De VVP staat 100% achter het klimaatakkoord van Parijs
 2. Een gemeentelijke energiestrategie is per definitie minder efficiënt dan een regionale energiestrategie die weer per definitie minder efficiënt is dan een landelijke strategie die weer minder efficiënt is dan een Europese strategie.
 3. In Nederland, verreweg het dichtstbevolkte landvan de Europese Unie, is ruimte zeer geliefd en schaarser dan ooit. Behoud van het typische Hollandse landschap, de (weide-) vogels, de gezondheid van haar inwoners, de kwaliteit van de bodem, de ontwikkeling van de biologische veeteelt en het vrije uitzicht voor de komende generaties staat voorop. Daarom is er geen plek voor windmolens en zonnevelden op land.
 4. Zelfs inclusief het Nederlandse gedeelte van de Noordzee is Nederland per definitie niet de goedkoopste locatie in de wereld om duurzame energie te produceren. Voor ons concurrentievermogen is het echter wel essentieel om de goedkoopste duurzame energie ter beschikking te stellen aan burgers en ondernemingen in Nederland.
 5. Een bepaalde mate van zelfvoorziening lijkt wel strategisch zinvol ook al zou dat wat meer kosten. Als 20% optimaal is dan moet de overige 80% ingekocht worden. Dit betekent dat Nederland nu lange termijn volumeovereenkomsten moet aangaan met vele landen zodat wij een concurrerende prijs betalen voor een gegarandeerde levering. In het grootste waterstof project in de wereld; HyDeal Ambition* in Spanje kan vanaf 2022 al 3,5 miljoen ton groene waterstof gemaakt en geleverd worden voor €1,50/kg! In 2020 werd overigens maar 5%* duurzame energie opgewekt in Nederland exclusief biomassa en kernenergie.
 1. Nederland wil in 2030 35TWh aan groene stroom opwekken. Nederland heeft in 2050 een kleine 600 GW nodig. 20% daarvan, ofwel 120 GW kan in Nederland opgewekt worden met 70 GW aan wind op zee, 20 GW aan aardwarmte en 30 GW aan zonne-energie door een groot deel van onze bebouwde omgeving en infrastructuur te gebruiken en windenergie op land uit te faseren. Projecten zoals NortH2 (10 GW) en PosHYdon* maken van wind via zeewater O2 en H2 wat direct door onze gasleidingen getransporteerd kan worden. Het windaandeel kan mogelijk groter worden door innovaties zoals WindCatching* systemen die 5 keer minder ruimte innemen en ecologischer en rendabeler zijn. Ook Battolyser Systems* kan een grote rol spelen om meer energie en waterstof uit bestaande windparken te halen. Tot slot zien wij ook een rol voor de opwekking van groen gas. Graforce* is daar een goed werkend voorbeeld van. Met de 3 miljoen koeien die wij in Nederland hebben kan met deze techniek 300.000 ton groene waterstof geproduceerd worden wat gelijk is aan de energie die de huidige de 4 steenkoolcentrales in NL produceren. Daarnaast wordt de emissie van stikstofverbindingen en broeikasgassen met ca. 60 % gereduceerd. Wij pleiten ook voor het slim uitfaseren van windmolens op land, zonnevelden en biomassacentrales. Kernenergie op basis van Kernfusie (General Fusion)* en/of Small Modulair Reactors (SMR)* kan het zelfvoorzieningspercentage vanaf 2030 vergroten mits de risico’s aanvaardbaar zijn en er tegen een concurrerende prijs geleverd kan worden*. Kernfusie is superinteressant want kan gewoon aan- en uitgezet worden en de meeste radioactieve straling is na 100 jaar verdwenen. Uiteraard zou elektriciteit of waterstof uit kernenergie ook ingekocht kunnen worden uit landen met een lagere bevolkingsdichtheid dan Nederland.
 1. Strategische en seizoensopslag van duurzame energiedragers in de vorm van groen gas of waterstof als onderdeel van Europees opslagnetwerk. Dag/nacht opslag in wijkgericht Innovahub* energiestation, auto/huis/wijk-batterijen en warmtevaten. Daarnaast waterstof krachtcentrales die snel aan en uit kunnen worden gezet.
 2. Flexibiliseren van de vraag door het prijsmechanisme te laten werken*

(foto: cleantechnica.com)

Voetnoten

Wind op zee:

https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/

https://windcatching.com

Zon op land

https://cleantechnica.com/2020/09/05/european-trio-creating-solar-highway-system/

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/groen-geluidsscherm-langs-a50-uden-gaat-als-een-zonnetje-twintig-procent-meer-stroom-dan-verwacht~aafe07df/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Zonne-energie uit fietspaden (Solaroads)

https://tweakers.net/nieuws/102994/opbrengst-fietspad-met-geintegreerde-zonnepanelen-is-boven-verwachting.html

https://www.solaroad.nl/portfolio/

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/start-aanleg-zonnepanelenfietspad-maartensdijk

Aardwarmte:

https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180529-Masterplan-Aardwarmte-in-Nederland.pdf

https://www.larderel.nl/post/opsporingsvergunning-is-binnen

Waterstof

https://opwegmetwaterstof.nl (platform H2)

https://www.neptuneenergy.com/esg/new-energy/poshydon-hydrogen-pilot

https://www.north2.eu

 Groen gas

https://opwegmetwaterstof.nl/waterstof-maken-uit-mest-en-tegelijk-stikstof-reduceren/ (Graforce – H2 uit mest)

Energieopslag/-conversie/ Systeemintegratie en flexibilisering

https://h2-fuel.nl

https://hylifeinnovations.nl/ 

https://vimeo.com/478998345

https://www.ecovat.eu/warmte-opslaan/

https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/systeemintegratie-is-nodig-op-de-weg-naar-een-duurzaam-energiesysteem/

https://www.change.inc/ict/batterij-waterstof-fabriek-in-een-toekomst-energieopslag-36601

Kernenergie

https://www.kernvisie.com en https://www.nuscalepower.com en

https://generalfusion.com

https://www.youtube.com/watch?v=mNlggLdWUng

 Cijfers energietransitie & algemeen

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/11-home/5166-energie-in-nederland

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/11-procent-energieverbruik-in-2020-afkomstig-uit-hernieuwbare-bronnen

https://www.clo.nl/indicatoren/nl005222-energieverbruik-per-sector

https://www.youtube.com/watch?v=VBBgYGQxUVM&t=1776s (Het Paradijs op Aarde begint in Nederland met Ruud Koornstra)

https://www.youtube.com/watch?v=FPo8TYSo13o  (Windmolens zijn te stoppen Marcel Crok met advocaat Peter de Lange)

Neem contact op

Mail ons

Als tegenstanders van het gebruik van natuur, en in het bijzonder onze prachtige Eempolder, voor energieopwekking zijn we twee petities gestart.

Informatie over de petities en de mogelijkheid om ze te ondertekenen vindt u hier op onze website.