Visie en Missie van Vrijpolderland

Visie

Het is belangrijker dan ooit dat we voor onszelf en voor toekomstige generaties zorgen voor en bouwen aan landschappen die getuigen van respect voor cultureel erfgoed, drager zijn van belangrijke natuurwaarden en door zoveel mogelijk mensen ervaren kunnen worden als een aangename leefomgeving. Het schaarse, vaak eeuwenoude cultuurlandschap in ons dichtbevolkte land moet
daarom versterkt en ontwikkeld worden en verdient de bescherming tegen industrialisatie, woningbouw en andere vormen van landschapsonvriendelijke exploitatie

Missie

De Vereniging Vrij Polderland wil de zuidelijke Eemvallei beschermen en ontwikkelen als natuurrijk landbouw landbouw-en weidevogelgebied door drie hoofdfuncties in onderlinge samenhang te versterken en uit te bouwen:
natuurontwikkeling, natuur natuur-inclusieve landbouw, en natuurvriendelijke recreatie. De VVP streeft ernaar een beschermde status voor de zuidelijke Eemvallei te realiseren zodat de unieke cultuur cultuur-landschappelijke waarde van het gebied voor toekomstige generaties behouden blijft.

Onze Ambitie voor de komende 5 – 10 jaar

Realiseren van een beschermde status voor de zuidelijke Eemvallei ten behoeve van natuurontwikkeling, natuur-inclusieve landbouw en natuurvriendelijke recreatie.

Landschapsbehoud door het voorkomen van landschapsverstorende elementen in en rond het gebied, zoals windturbines en zonnevelden, grootschalige nieuwbouw, industrie en wegenbouw.

Natuurontwikkeling

  • Meer grond voor weidevogel weidevogel-broedgebieden
  • Meer grond terug naar de natuur
  • Toename van de biodiversiteit

Natuur-inclusieve landbouw

  • Meer biodynamische boeren en natuurrijke landbouwgrond
  • Groter aandeel van lokale boeren in de lokale voedselvoorziening
  • Minder uitstoot van schadelijke landbouwgassen

Natuurvriendelijke recreatie

  • Meer gescheiden fiets- en wandelpaden
  • Meer natuurnatuur-en cultuurlandschappelijke recreatie-activiteiten
  • Minder autogebruik

Sluit u aan

Doe mee met de Vereniging Vrij Polderland. Voor slechts € 20 per jaar steunt u het werk van vereniging en draagt u bij aan een groen polderlandschap voor Soest en omstreken.

Doneer direct

De Vereniging Vrij Polderland is niet afhankelijk van subsidies maar van de contributie van haar leden. Wilt u ons extra steunen? Dat kan met een donatie.

Vrijpolderland werkt samen met

Stichting Behoud Eemvallei