Windmolens in de Polder? De VVP zegt NEE!

In de Soester Courant van 27 januari jl. zagen wij een bericht, een kolom ergens in een hoekje van de krant over Windkracht Eemland i.o. Het is een coöperatie die op zoek gaat naar windrijke locaties in Eemland om daar windturbines te plaatsen.

Op de website staat te lezen:

“Een aantal Leusdenaren heeft besloten om een energie coöperatie op te richten om met behulp van windturbines elektrische energie te gaan opwekken. De coöperatie heet “Windkracht Eemland” (i.o.) en wil de initiatiefnemer zijn voor één of meerdere windenergieprojecten in het RES-gebied Amersfoort (Eemland).”

Windrijke locaties in Eemland … dat lijkt op de polder…….

Reden voor ons om eens te gaan informeren bij de initiatiefnemers!

Ons bericht aan hen:

“Wij hebben enigszins verbaasd kennisgenomen van de oprichting van de coöperatie Windkracht Eemland. Verbaasd om 3 redenen:

  1. De Eemdelta is een van de vier grote natuursystemen in de provincie Utrecht. Het open landschap de Eemvallei heeft zich ontwikkeld tot een natuurlijk rivierenlandschap en maakt deel uit van een keten van vitale weidevogelgebieden in Nederland waarin o.a. de grutto, tureluur, graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart, kwartel en de kievit hun habitat hebben;
  2. In het plan van RES staan geen windmolens gepland in Eemland vanwege de grote natuurwaarde van dit extreem open gebied;
  3. Kunt u ons aangeven waar u windmolens zou willen plaatsen? De naam van uw coöperatie suggereert dat dit Eemland is maar wellicht bedoeld u ander locaties rond Leusden wellicht?

De Vereniging Vrij Polderland is, net zoals andere natuur- en landschap verenigingen geen voorstander van windmolens in Eemland omdat deze dit unieke landschap industrialiseren en gehakt maken van de beschermde weidevogels.”

Vanuit de coöperatie kwam als antwoord dat ook zij van mening zijn dat er in het open landschap van de Eempolder in principe geen windturbines thuishoren. Echter: “als de politiek anders beslist om te voldoen aan de RES-opgave dan zullen wij ons standpunt mogelijk moeten herzien.”

Hiermee geven zij aan dat zij dus bereid zijn om de Eempolder op te offeren voor windturbines. Volgens eigen zeggen moet het algemeen belang prevaleren boven het individueel belang. Daarbij kun je je natuurlijk afvragen wat het individueel belang is van de polder. Dient dat niet ook een algemeen belang, namelijk dat van de natuur?

Windkracht Eemland geeft aan dat het plaatsen van windmolens een politieke keuze is. Gelukkig maar, want de politiek luistert naar haar achterban en zal zeker luisteren naar bezorgde inwoners in het Eemland gebied, verenigingen, stichtingen en ander natuurbeschermingsorganisaties.

Volgens onze vereniging is er overigens geen juridische basis voor het plaatsen van windmolens op land en kan elke plaatsing aangevochten worden wat kan leiden tot stilstand van de turbines en uiteindelijk tot verwijdering van deze windmolens. Een hoogst risicovolle investering dus in het onwaarschijnlijke geval dat Windkracht daar goedkeuring voor zou krijgen in het Eemland gebied.

Deze visie wordt ondersteund door het “Neveler Arrest”. Daarin droeg het Hof de Vlaamse regering op om een uitgebreid Milieueffect-onderzoek (MER) te doen naar de algemene milieunormen die voor windturbines en windparken gelden. Nederland heeft ook dergelijke algemene milieunormen voor slagschaduw, schitteringen, veiligheidscontouren en geluidsoverlast. Dat is hier geregeld in een landelijk geldend Activiteitenbesluit. Het is zeer wel mogelijk dat in een procedure tegen Windturbines de Raad van State gaat beslissen dat er ook in Nederland alle reden is om te onderzoeken of die algemene milieunormen wel voldoen. En mocht uit dat MER-onderzoek blijken dat die milieunormen tekortschieten, dan zullen die eerst aangescherpt moeten worden. Het is nog maar de vraag of nieuwe plannen voor windparken onder verscherpte milieunormen zullen kunnen worden gerealiseerd.

Als VVP hebben wij het standpunt dat Windmolens “gehakt maken van weidevogels” . Dit standpunt delen wij met de vogelbescherming Nederland: “Vogelbescherming vindt dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen worden in de belangrijkste vogelgebieden en hun directe omgeving. Het gaat daarbij onder andere om locaties op belangrijke migratieroutes, Natura 2000-gebieden, weidevogelgebieden en alle andere belangrijke vogelgebieden (Important Bird Area’s)”.

Op de website van de Vogelbescherming vindt u deze informatie.

In Eemland leeft een kwart van alle weidevogels in de provincie Utrecht en daarmee is de regio het vogel rijkste gebied in Utrecht. Het reservaat bij Eemnes springt er in Eemland uit met een zeer hoge dichtheid aan weidevogels.

Het behoeft geen betoog dat als Winkracht Eemland zijn pijlen voor windturbines zal richten op de polder, wij in het verweer gaan komen. Er is ook geen enkele reden toe, getuige het artikel in het FD van 9 februari waaruit blijkt dat nieuwe locaties voor zon- en windparken overbodig zijn om de klimaatdoelen te halen.

Zie daarvoor het document hieronder.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab