Rommelige raadsvergadering over windplan Isselt

Afgelopen week is er een nieuwsbrief verzonden aan de supporters van het platform Stop Windplan Isselt. Omdat wij als VVP een van de ‘founding fathers’ van dit platform zijn, nemen we de tekst hier integraal over.

Bent u ook tegen dit absurde plan? Gaat u ook schade ondervinden in de toekomst omdat u woont of werkt in de regio rondom deze windturbines? Sluit u aan bij het platform en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijk toekomstige (gezamenlijke) acties.

Beste supporter van ons platform,

Vorige week dinsdag 12 maart heeft de gemeenteraad (commissie omgeving) vergaderd over windplan Isselt. Er is voorafgaand aan de vergadering door diverse bezorgde omwonenden ingesproken. Een impressie van de vergadering kunt u terugluisteren via een korte podcast van nieuwsplein 33, de terugluisteraar. De inspreektekst van Platform Stop Windplan Isselt vindt u onderaan deze pagina.
De vergadering was bedoeld om gemeenteraadsleden bij te praten over de Omgevingsadviesraad (OAR) en het concept-uitwerkingsvoorstel Wind op Isselt dat door het college is opgesteld.

Omgevingsadviesraad (OAR)
De OAR is een overlegorgaan waarin diverse belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van omwonenden, natuur- en recreatieverenigingen, bedrijven op de Isselt, Platform Stop Windplan Isselt en de gemeente overleggen over randvoorwaarden voor de realisatie van dit plan. Het is de bedoeling dat een toekomstige ontwikkelaar zich aan deze randvoorwaarden gaat houden. De OAR is eind vorig jaar van start gegaan en er zijn drie bijeenkomsten geweest. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer lokaal eigendom, techniek, gezondheidseffecten, externe risico’s, natuur en ecologie.

Ons platform doet mee aan de OAR om dicht bij het vuur te blijven en zo invloed uit te kunnen oefenen. Uiteraard zijn wij nog steeds fel tegen dit plan en mag onze deelname zeker niet worden opgevat als een impliciete ‘instemming onder voorwaarden’!

Tijdens de presentatie in de gemeenteraad werden kritische vragen gesteld over de status van de OAR in relatie tot de gemeenteraad: wie bepaalt uiteindelijk de kaders voor windplan Isselt? Ook is vastgesteld dat de OAR een enorm beslag legt op de agenda van vrijwilligers die hun achterban zo goed mogelijk proberen te vertegenwoordigen en dat de overhaaste planning van het college onnodig hoge druk zet op de planning van de OAR. Het ziet ernaar uit dat de besluitvorming over wel/niet een vergunning daarom naar achteren wordt geschoven, naar medio 2025. Op dinsdag 19 maart komt de OAR weer bij elkaar om daarover de spreken.

Uitwerkingsvoorstel wind op Isselt
In het (concept) uitwerkingsvoorstel heeft het college opgeschreven binnen welke kaders het college denkt windplan Isselt te kunnen realiseren. Het moet aan de basis komen te liggen van de aanbesteding van de gronduitgifte voor de beoogde turbines.

Ons platform heeft het concept uitwerkingsvoorstel gelezen en is daar bijzonder kritisch over. Voor zo’n beetje elke restrictie die door wet- en regelgeving wordt opgeworpen wordt al op voorhand aangegeven hoe men denkt hier onderuit te kunnen komen. Met als meest schrijnende voorbeeld de nieuwe harde afstandsnorm van 2x tiphoogte, waarover wij in onze vorige nieuwsbrief berichtten. Zéér verontrustend! Onze reactie op het concept-uitwerkingsvoorstel vindt u onderaan deze pagina.

De prestentatie in de gemeenteraad verliep rommelig. Raadsleden hadden het voorstel nog niet van tevoren kunnen lezen (in tegenstelling tot de leden van de OAR) en door tijdgebrek is maar 1/3 van de presentatie behandeld, waardoor het opnieuw geagendeerd moet worden. Het heeft meer vragen opgeroepen dan beantwoord. Wél is nogmaals bevestigd dat de OAR pas een omgevingsconvenant kan afgeven, als de nieuwe landelijke conceptnormen definitief zijn geworden. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dat het geval zal zijn.

Tot zo ver deze nieuwsbrief. Eventuele vragen kunt u stellen door te mailen naar info@stop-windplan-isselt.nu. Eerdere nieuwsbrieven kunt u raadplegen op onze nieuwspagina. Ook kunt u op de reactiepagina van onze site vragen en commentaren achterlaten, wij proberen deze dan zo snel mogelijk op te pakken.

Ondertussen blijven wij met een grote groep onbezoldigde vrijwilligers vanuit het platform boven op de bal zitten. Uw steun is belangrijk! U kunt ons helpen door uw buren te wijzen op ons platform, bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief door te sturen. We zijn nu met bijna 1100 supporters. Hoe meer mensen zich op het platform aanmelden, hoe steviger de vuist die wij met elkaar kunnen maken.

Neem contact op met Platform Stop Windplan Isselt

7 + 0 = ?