NATUURONTWIKKELING

Inleiding natuurontwikkeling.

Natuurontwikkeling is het creëren van randvoorwaarden waardoor de natuurlijke flora en daarmee samenhangende fauna verbeterd wordt. Dit kan gebeuren door relatief kleine aanpassingen in het beheer van het landschap bijvoorbeeld door ecologisch bermbeheer, bloeiende akkerranden en bloemrijke weilanden toe te passen, maar ook door het aanleggen van nieuwe natuurgebieden. De biodiversiteit kan ook verbeterd worden door, in samenwerking met de boeren, plas dras gebieden aan te leggen en te onderhouden zoals het Eemland Collectief dat doet.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp?

Ook de biodiversiteit in de Eempolder is de laatste decennia hard teruggelopen. Vogels en planten die nog maar enkele decennia geleden in de polder in ruime aantallen voorkwamen zijn verdwenen of sterk in aantal verminderd. Het aantal weide- en landvogels is sinds 1960 met 60% teruggelopen en ook met de insecten gaat het uitermate slecht. Oorzaken zijn onder andere de grote hoeveelheid (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt, de kunstmatig lage grondwaterstand en ontwatering en het scheuren van bodems. Tenslotte spelen ook het te vroeg maaien van graslanden (waardoor jonge weidevogels niet overleven) en het functieverlies van groene landschapselementen op kavels en perceelgrenzen een rol, waardoor ze uiteindelijk vaak verdwijnen.

Wat zijn de activiteiten van de VVP inzake natuurontwikkeling?

Wij verzorgen excursies in het gebied, vaak in samenwerking met Eemland300, en laten op onze website de vogels en andere dieren zien die in onze polder wonen. Daarnaast zoeken wij de samenwerking op met boeren en partijen als Natuurmonumenten, Eemland300 en IVN om nog meer te weten te komen welke natuur er is en welke natuur er nodig is om de biodiversiteit te bevorderen zodat we daar gerichte activiteiten op kunnen gaan ontwikkelen.

Onze actuele campagnes binnen dit focusgebied zijn:

Campagne Eemfotografie

(Foto: Kevin van den Hoven)