Update Windplan Isselt

Windplan Isselt – de stand van zaken

Het college van B&W van Amersfoort wil twee windturbines van elk 210m hoog realiseren op De Isselt, pal naast de Eem en de prachtige, open Eempolder, en in de directe nabijheid van ruim 8000 woningen in Amersfoort en Soest. De VVP voert al drie jaar actie tegen dit plan. Sinds kort doet de VVP dit samen met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en de bewonersinitiatieven uit de Soesterpolder, Hoogland (-West) en De Isselt, via het platform Stop Windplan Isselt.

Platform Stop Windplan Isselt

Het platform heeft drie doelstellingen:

  1. Het voorkomen van Windplan Isselt;
  2. Het ondersteunen van omwonenden en gedupeerden uit de achterban;
  3. Het verkennen van betere alternatieven voor duurzame opwek van energie.

Via de website www.stop-windplan-isselt.nu kunnen omwonenden en belangstellenden zich inschrijven, waarna zij o.a. een inschatting kunnen maken van de daling van de waarde van hun woning, als deze turbines er zouden komen. Die is aanzienlijk: voor de 8000 woningen in de directe nabijheid van dit plan, telt de totale daling van de woningwaarde op tot ruim 200 miljoen Euro!

Windplan Isselt waarschijnlijk onhaalbaar

Maar gelukkig is de komst van deze turbines absoluut geen gelopen race. Sterker nog, de kans dat het plan niet doorgaat neemt toe:

  • De onderzoeken die Amersfoort heeft laten uitvoeren naar de effecten van deze turbines rammelen. De (gezondheids)risico’s zijn onvolledig in kaart gebracht en de gevolgen van laagfrequent geluid zijn niet  meegenomen. Sommige onderzoeken, zoals de natuurtoets, zullen waarschijnlijk over moeten;
  • Er zijn nieuwe landelijke omgevingsnormen voor windturbines in de maak, die in de loop van 2024 definitief worden. In deze normen staat o.a. dat er zich geen woningen mogen bevinden binnen een straal van 2x de tiphoogte van een turbine. Dit is een showstopper voor Windplan Isselt;
  • Het stroomnet zit vol, de komende jaren is er geen mogelijkheid om de beoogde turbines op het net aan te sluiten;
  • De onderhandse gunning door de gemeente Amersfoort aan een Amersfoortse energiecoöperatie is op juridische gronden teruggedraaid, waardoor de grond voor de exploitatie openbaar moet worden aanbesteed;
  • De businesscase is zeer moeizaam. Het is een windluw gebied en de turbines zullen regelmatig stilgezet moeten worden i.v.m. vogels, geluid en slagschaduw. Ook is er grote onzekerheid over toekomstige energieprijzen en subsidies. Tel daarbij op het gebrek aan draagvlak en een collectieve schadeclaim om het verlies aan woningwaarde te compenseren, en het wordt duidelijk dat exploitatie van windturbines op deze locatie een bijzonder risicovolle onderneming is.

Omgevingsadviesraad (OAR)

Ondanks deze grote onzekerheden over Windplan Isselt, gaan B&W van Amersfoort stug door met de voorbereidingen. Zo heeft de gemeente besloten van start te gaan met de ‘Omgevingsadviesraad’ (OAR). Dit is een overlegtafel waaraan omwonenden, lokale belangenverenigingen, initiatiefnemers en andere stakeholders praten over dit plan. Op 13 december jl heeft de eerste bijeenkomst van de OAR plaatsgevonden. De VVP is ook vertegenwoordigd, net als de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, het Platform Stop Windplan Isselt en een delegatie van omwonenden. Het is de bedoeling dat de OAR eind 2024 een ‘omgevingsconvenant’ opstelt, een soort advies voor de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft toegezegd dit convenant te volgen in de besluitvorming over het al dan niet laten doorgaan van Windplan Isselt.

De VVP zal in deze OAR op constructieve wijze het tegengeluid laten horen en onderbouwen. De kans dat er t.z.t. een eensluidend advies door de OAR wordt afgegeven achten wij echter bijzonder klein, gezien de grote diversiteit aan belangen.

Afsluitend

Windplan Isselt is met stip de grootste bedreiging voor natuur, recreatie en kwaliteit van leven in en om de zuidelijke Eemvallei. Omwonenden lopen serieuze gezondheidsrisico’s en zien de waarde van hun huizen dalen. Het is onbegrijpelijk en onverantwoordelijk dat het Amersfoortse college van B&W zo’n schadelijke, risicovolle en onomkeerbare ingreep in de leefomgeving koste wat kost overeind probeert te houden onder het mom van het groen, algemeen belang. De VVP zal zich daar tot het uiterste tegen verzetten en zich sterk blijven maken voor betere alternatieven.