Inspreekavonden gemeenten Amersfoort en Baarn

De afgelopen weken waren in twee gemeenten inspraakmogelijkheden over de omgevingsvisie (Amersfoort) en wind-, en zonne-energie (Baarn). Van beide mogelijkheden heeft Vrijpolderland gebruik gemaakt en u vindt hieronder een kort verslag van de avonden.

Amersfoort, inspreek moment over de omgevingsvisie

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 28 oktober jl. vergaderd over de ‘richting voor de omgevingsvisie Amersfoort’. Het betrof een peiling door het College van B&W onder de gemeenteraadsfracties, om te verkennen of de ontwikkelopgaven en ambities zoals die in het document zijn verwoord op hoofdlijnen op instemming kunnen rekenen.

Uit de vergadering werd duidelijk dat woordvoerders over het algemeen positief zijn over het document en zich goed kunnen vinden in ‘Gezond Centraal’ als leidend principe voor ruimtelijke keuzes. Over inhoudelijke richtingen, zoals autoluw maken van de gemeente, grondgebonden woningen en opwek van energie zijn een aantal kanttekeningen geplaatst, met als rode draad dat er geen zaken in de omgevingsvisie opgenomen mogen worden waar nog niet over is besloten in de gemeenteraad.

Onderaan de pagina treft u de tekst aan die onze secretaris Bart Oskam tijdens de vergadering namens de VVP heeft ingesproken. Wij hebben naar aanleiding van deze inbreng een uitnodiging van de wethouder ontvangen om deel te nemen aan zgn. ’stakeholder’-bijeenkomsten. Besluitvorming over de omgevingsvisie wordt niet eerder dan Q2 volgend jaar verwacht.

Baarn, zoekgebieden zon en wind

Op woensdag 3 November was de bevolking uitgenodigd op het gemeentehuis in Baarn om in te spreken over zon en wind energie. De opstellers van het kader gaven een toelichting waarbij zij aangaven dat de oranje zoekgebieden voor zonnevelden conflicteerde met het NNN en de kern weidevogelgebieden. De kleinere groene gebieden konden echter maar ca. 40% van de gewenste groene stroom opwekken als terug levering aan Tennet/Stedin mogelijk was. De zaal werd geïnformeerd dat de huidige congestie op het stroomnetwerk dit voorlopig niet mogelijk maakt.

Onze voorzitter Robert van Motman mocht als eerste de gemeenteraad toespreken (zie de tekst onderaan de pagina). Daarna volgden bewoners aan de Zwaneweide en de Botter die uitkijken op de Praamgracht, diverse natuur- en landschapsorganisaties zoals Eemland300, de SBDE en het Eemland Collectief. De heer Breij, bestuurslid LTO Noord, en Marielle Hilhorst vertegenwoordigden de agrarische sector. Alle insprekers waren fel tegen de beoogde aanwijzing van zoekgebieden voor zonnevelden behalve de heer Hammink die de in Baarn actieve energie-coöperaties vertegenwoordigde.

Een opmerkelijk moment deed zich voor toen opgemerkt werd dat zonnevelden slecht zijn voor de weidevogels omdat o.a. vossen goed kunnen schuilen achter de zonnepanelen. De heer Prakke, verantwoordelijk D66 wethouder, stelde daar tegen over dat “als er geen zonnevelden in Baarn geplaatst worden de grutto ook niet kan overleven vanwege een wereldwijde temperatuurstijging van 5 graden”. De heer Prakke is kennelijk van mening dat de toekomst van de grutto en de wereldwijde temperatuurstijging afhangen van die paar zonnepanelen die in 2030 nog geen 2 % van de gevraagde energie in Baarn kunnen opwekken.

De VVP steunt het klimaatakkoord van Parijs maar eist wel dat duurzame energie op een landschap-, boer- en natuurvriendelijke manier moet worden ingepast. De VVP heeft een alternatief plan opgesteld waarbij 10 x meer energie opgewekt kan worden op een duurzame en landschapsvriendelijke manier. Onze oproep aan de gemeenteraad is dan ook om daar werk van te maken en dit uitnodigingskader terzijde te leggen.

(foto: Kevin van den Hoven)

Links

De gemeente Amersfoort is gestart om te inventariseren wat inwoners vinden van de richting van de omgevingsvisie (zie bijgevoegde email). Hiervoor is een website en een vragenlijst geopend. U kunt ook een reactie mailen naar omgevingswet@amersfoort.nl. U kunt als inwoner van Amersfoort op persoonlijke titel uw mening geven over alle thema’s die in de visie aan de orde komen. Vanuit de VVP zullen wij ons concentreren op de thema’s die van invloed zijn op de zuidelijke Eemvallei.

Neem contact op

Mail ons

Inspreektekst VVP gemeente Amersfoort

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Inspreektekst VVP gemeente Baarn

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab