Uitwerkingsvoorstel Windplan Isselt aangenomen

Volgens verwachting is het uitwerkingsvoorstel voor Wind op Isselt vanmiddag aangenomen in de gemeenteraad. 25 Raadsleden stemden vóór het voorstel en 12 stemden tegen. Wellicht ten overvloede: het uitwerkingsvoorstel is géén vergunning en het plan is nog lang niet definitief. Zie hiervoor ook onze nieuwsbrief van 16 mei jl.

Het ging allemaal niet zonder slag of stoot. De enorme weerstand tegen Windplan Isselt onder grote groepen omwonenden en de goed onderbouwde bezwaren van talloze deskundigen en belanghebbenden hebben de coalitie aan het wankelen gebracht. De spanningen liepen in de dagen voorafgaand aan de vergadering hoog op en pas op het allerlaatste moment werd een uitweg gevonden via een in allerijl opgesteld amendement (aanpassing op het voorstel) over het ‘zwaarwegend belang’.

Dit amendement van ChristenUnie, Partij voor de Dieren en CDA, regelt dat de enige ‘sluiproute’, waarmee van de concept-afstandsnorm van 2x tiphoogte kan worden afgeweken, vooralsnog niet gebruikt mag worden. Deze sluiproute bestaat uit het beargumenteren van een zwaarwegend economisch en/of maatschappelijk belang. Als het verbod op het gebruik van deze sluiproute definitief wordt (nu is het nog ‘vooralsnog’), en als de landelijke afstandsnorm definitief wordt (dit is nog niet 100% zeker), kan Windplan Isselt niet doorgaan. Er staan namelijk meerdere huizen op een afstand van minder dan 2x tiphoogte van de beoogde turbines.

Dit amendement, dat werd aangenomen met 35 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, is gezien de politieke verhoudingen van dit moment een tussenresultaat om trots op te zijn. Het was nooit tot stand gekomen zonder de tomeloze inzet van alle insprekers en direct betrokkenen, de 1200 supporters van Stop Windplan Isselt en de kritische opstelling van coalitiepartij CDA.

Ook is een amendement van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin strenge stilstandvoorzieningen worden geëist om vogels en vleermuizen te ontzien. Dit amendement zal de exploitatie van Windplan Isselt bemoeilijken, omdat de beoogde turbines minder opbrengen als ze vaker stilstaan.

Hoe nu verder? Dat vertellen we u graag in onze volgende nieuwsbrief, die wij binnenkort versturen. Er ligt een goed doordacht plan klaar waarmee we de volgende fase ingaan. Uw hulp is daarbij onontbeerlijk, zeker nu de kosten voor o.a. juridische ondersteuning oplopen. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u daarom vragen om een vrijwillige financiële deelnemersbijdrage, waarvoor wij u nu alvast hartelijk danken.

Ondertussen gaan wij met onverminderde energie door om windplan Isselt definitief van tafel te krijgen, als het moet tot aan de Raad van State.