Raad: Geen voorstander van huidig bouwplan Van Dorresteijn

Op 7 mei 2020 vond de opiniërende raadsvergadering plaats inzake het slepende dossier van boer Van Dorresteijn en zijn wens tot vestiging van een agrarisch bedrijf aan de Peter van den Breemerweg in Soest, in de polder wel te verstaan.

Opiniërende raadsvergadering

Deze raadsvergadering, online te volgen via YouTube, begon met 9 insprekers, waarvan er 4 zich uitspraken vóór vestiging van Van Dorresteijn te zijn en 5 tegen vestiging van zijn bedrijf op deze locaties.

De insprekers

De voorstanders wezen met name op toezeggingen uit het verleden, de lang slepende procedure en het onderzoeksrapport van Stivas dat aangaf dat geen geschikte (andere) locatie aanwezig is in Soest en dat daarmee alleen de locatie aan de Peter van den Breemerweg overbleef. Mevrouw De Boer, advocaat van Van Dorresteijn, merkte op dat indien de raad niet mee zou gaan met het in procedure brengen van de aanvraag, er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur en dat de gemeente schadeclaims van de familie Van Dorresteijn tegemoet kon zien.

De tegenstanders, van vestiging, waaronder enkele omwonenden, wezen op de ondernemerszin van Van Dorresteijn, een echte ondernemer gaat niet afwachten (jarenlang), maar had zich inmiddels al gevestigd, indien nodig buiten Soest. Collega-boer mevr Van Hofslot (zelf melkveehouder) plaatste ernstige kanttekeningen bij het verdienmodel en merkte op dat Van Dorresteijn een bijbaan heeft die bestaat uit koeien houden. Zij was het ook die opmerkte dat overal boerderijen te koop staan op dit moment, dus waarom zo vasthouden aan Soest? Mevrouw Kok wees erop dat het zelf de keuze is geweest van Van Dorresteijn om zijn oude locatie te verkopen nog voor hij een nieuwe had. In het raadsbesluit van 2019 wordt aangegeven dat er niet gebouwd mag worden aan de Peter van den Breemerweg ZZ, dus wat doen we hier eigenlijk was haar vraag?

Ook de VVP heeft ingesproken tegen vestiging, bij monde van de voorzitter Robert van Motman. Hij sprak namens de VVP en SBDE (Stichting Behoud de Eemvallei). Robert noemde een viertal redenen:

  1. Bebouwing in de open polder is niet toegestaan volgens de provinciale en gemeentelijke beleidsregels en druist in tegen het coalitieakkoord van Soest;
  2. Er een reële kans is dat het dure nieuwe stallencomplex, welke ook aan de stikstofregelgeving moet voldoen, binnen afzienbare tijd niet haalbaar blijkt en de bebouwing dan niet afgebroken hoeft te worden. Dit kan ongewenste gevolgen hebben als de heer Van Dorresteijn vervolgens zal vragen om het boerenbedrijf om te zetten in een aantal woningen/villa’s, de zogenaamde ‘Rood-voor-Rood’ regeling;
  3. Het plan deugt juridisch niet, veroorzaakt rechtsongelijkheid en zal leiden tot jarenlange rechtszaken van tegenstanders, dan wel van andere boeren van wie dergelijke verzoeken zijn afgewezen. De heer Van Dorresteijn noch de gemeente zijn hierbij gebaat;
  4. Het plan zal daarnaast een ongewenste precedentwerking hebben voor partijen die de polder ook willen bebouwen.

Het onderzoeksrapport van Stivas

Na de inspraakronde stond eerst de vraag centraal of in het rapport van Stivas is voldaan aan de onderzoeksvraag. Die vraag is unaniem met ‘Ja’ beantwoord, dus daarna kon het debat met de wethouder beginnen.

Het debat met de wethouder

Een aantal politiek partijen gaf aan zo snel mogelijk met de behandeling van de aanvraag voor het bouwvlak te willen beginnen. Er werden kritische noten geplaatst bij de tekeningen die de wethouder aan de Raad heeft gestuurd, die zouden een onrealistische kijk op het bouwvlak geven. De heer Boks van LAS toonde zich zeer kritisch op de hele procedure van de afgelopen jaren en gaf aan hier nog schriftelijk op terug te komen richting het College van B&W. Hij wil weten welk College van B&W fouten heeft gemaakt, het vorige College of het huidige College. Wordt vervolgd dus.

Mevrouw Gastelaars probeerde helder te krijgen van de Wethouder hoe het nu zat met precedentwerking en ‘Rood-voor-Rood’ regeling, zoals Robert van Motman had aangegeven. Dit in relatie tot o.a. een recente ontwikkeling aan de Ferdinand Huycklaan. De wethouder heeft medegedeeld dat de ‘Rood-voor-Rood’ regeling maatwerk betreft en dat het denkbaar is dat de heer Van Dorresteijn daar gebruik van gaat maken.

De politieke behandeling

Een aantal oppositiepartijen maakte opmerkingen over de CU/SGP, D’66 en VVD. Die zij betichtten van ‘draaimolengedrag’. GGS werd daarbij ook flink aangepakt en GGS werd woorden in de mond gelegd door de heer Boks dat GGS over Van Dorresteijn dacht als een ‘vieze boer’.

De heer Sielcken van D’66 was de eerste met een pleidooi voor een aanvullende zoektocht op korte termijn in de regio Eemland en Westkant van de Veluwe. Hij gaf aan dat de huidige aanvraag voor D’66 veel te groot is voor de locatie, maar dat er wellicht aanpassingen mogelijk zijn.

Zijn voorstel was tweeledig:

  1. Een aanvullende zoektocht van 3 maanden, die in september is afgerond;
  2. Ondertussen kijken wat de mogelijkheden zijn aan de Peter van den Breemerweg.

Dit plan werd door een aantal partijen omarmd.

Conclusie

De burgermeester concludeerde het volgende:

  1. Er is geen raadsmeerderheid voor het in procedure brengen van het huidige plan;
  2. Er is een kleine raadsmeerderheid voor een aanvullende zoektocht buiten Soest;
  3. Er is een raadsmeerderheid voor een onderzoek naar de maximaal haalbare bebouwing op de locatie aan de Peter van den Breemerweg ZZ.

Een aantal partijen sprak hierover uit dat ze nu eerst met hun achterban willen schakelen.

De burgemeester gaat volgende week de procedure vaststellen.

Wordt vervolgd op 19  mei.

(foto: Peter Dorr)

Links

Indien u de volledige raadsvergadering wilt terugkijken, dan kan dat hier. 

Wilt u iets delen over dit dossier? Neem contact op

Mail ons