Update Handelingsperspectief Buitengebied regio Amersfoort

Update Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort

Afgelopen Maart hebben wij een update van het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort op onze website gepubliceerd. Het doel van dit handelingsperspectief is om met belanghebbenden de druk op het buitengebied, veroorzaakt door recreatiebehoefte en de stikstof- en klimaatcrisis, in goede banen te leiden.

Op 4 September heeft de VVP, samen met Eemland300 en het Eemland Collectief, input geleverd op het handelingsperspectief dat eind dit jaar ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap.

De doelstellingen van de Vereniging Vrij Polderland (VVP) zijn om natuurontwikkeling, natuur-inclusieve landbouw en natuurvriendelijke recreatie in onderlinge samenhang te versterken en uit te bouwen in de zuidelijke Eempolder.

Kritische kanttekeningen ten aanzien van het handelingsperspectief:

Het handelingsperspectief ondersteunt voor een deel deze doelstellingen, zoals in de volgende alinea wordt uiteengezet, maar de windturbines aan de Isselt en langs de A1 staan er ook weer in, iets waar wij uiteraard fel op tegen zijn. Wij zien liever dat er strategische planning plaatsvindt om groen gas te produceren door bedrijven zoals Engie of https://scwsystems.com

Een ander kritisch punt in het plan is het “Ontwikkelplan Schone Eem” waarmee een recreatieplas met infrastructuur wordt bedoeld. Wat ons betreft komt deze plas niet in de polder te liggen, vanwege de verstoring van de rust en stilte, maar ten oosten van de N199, vlakbij de stad. Tot slot stonden de snelfietspaden niet in dit plan. Wij zouden graag een exclusief snelfietspad zien langs de Eem in overleg met Natuurmonumenten en de agrariërs en niet langs de A.P Hilhorstweg, een weg die voor de boeren is aangelegd. Dat is veel te gevaarlijk, voor zowel de fietsers als de boeren.

Positieve elementen van het handelingsperspectief zijn er ook:

De natuurontwikkeling krijgt een stimulans door de groenblauwe door-adering van het landschap en de aanplant van meer landschapselementen.

De natuur inclusieve landbouw wordt ingevuld door het belonen van agrarisch natuurbeheer en het stimuleren van korte keten landbouw (bijv door de Herenboeren).

De natuurvriendelijke recreatie wordt ingevuld door het integreren van recreatieve fiets- en wandelpaden langs groen en blauw inclusief 2 nieuwe fietsbruggen en het besef dat recreatieve voorzieningen zeer beperkt blijven om niet te veel recreanten aan te trekken. Agrariërs worden betaald voor aanleg en aanbod van wandel/fietspaden over hun land.

Tot slot spreekt de omzoming door nieuwe natuur en korte keten landbouw van stedelijke gebieden ons aan om de polder een rust- en stiltegebied te laten blijven.

De VVP is van plan haar input te blijven leveren en is bereid voor meer draagvlak te zorgen voor de plannen waar wij achter staan.

(foto: Groeidocument Handelingsperspectief Buitengebied)