Besluitvormende raadsvergadering RES 1.0 Amersfoort

Op 13 juli jl heeft de gemeenteraad van Amersfoort een besluit genomen over de RES 1.0, inclusief Windplan Isselt.

Wij zijn zeer tevreden met de uitkomst:

De status van Windplan Isselt wordt veranderd van trede 2: ‘te concretiseren richting uitvoering’ naar trede 3: ‘nader te onderzoeken’. De betreffende CDA-motie “Draagvlak is de sleutel” werd aangenomen met 25 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Dit was het resultaat waarop wij hadden gehoopt, nadat in de afgelopen periode duidelijk werd dat het volledig schrappen van Windplan Isselt in deze fase nog niet reëel is, gezien de huidige coalitieverhoudingen in Amersfoort. Het toont echter wél aan aan dat er serieus is geluisterd naar onze inbreng en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Inhoudelijk nog belangrijker was het aannemen van de motie “RES, windmolens een eigen m.e.r.” van CU, Groen Links en PvdA (30 stemmen voor en 9 stemmen tegen). De wethouder had voorafgaand aan de stemming al aangegeven dat het college van B&W deze motie aanbeveelt en omarmt. Dit betekent dat er nieuwe normen voor o.a. afstand tot bebouwing moeten worden opgesteld voor elke geplande windmolen locatie in Amersfoort, en dat deze locaties vervolgens via een milieueffectrapportage getoetst moeten worden op deze nieuwe normen, o.a. op de gezondheidseffecten, vóórdat een bestemmingsplanwijziging kan worden doorgevoerd. Dit geldt nu ook als het 1, 2 of 3 molens betreft (dus niet alleen voor ‘windparken’).

Het zomerreces van de gemeente Amersfoort is nu begonnen. Ook wij kunnen met een goed gevoel de zomervakantie in gaan. We hebben samen in hele korte tijd een bijzonder effectieve campagne gevoerd met een prachtig tussenresultaat. Na de vakantieperiode gaan wij weer met nieuwe energie verder. Hartelijk dank voor uw steun!