Alarmerende ontwikkelingen op Soestdijk!

Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel ontwikkelingen plaatsvinden rondom Paleis Soestdijk. Op woensdag avond 3 april heeft de VVP ingesproken in de Gemeenteraad van Baarn. Onze voorzitter, Robert van Motman, heeft namens de VVP én namens Stichting Behoud de Eemvallei de volgende tekst uitgesproken: 

“Geachte raadsleden, namens de Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei geef ik graag ons commentaar op de voorwaarden en uitgangspunten voor bestemmingsplan en bouwplan Landgoed Soestdijk

Op de achtergrond ziet U een kaart waarop in het donkergroen een deel van het Natuur Netwerk Nederland (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) te zien is. In het lichtgroen ziet u de Groene Contour, die volgens de Provinciale Natuurvisie ruimtelijke bescherming geniet, gesitueerd boven de rode lijn die de Praamgracht markeert. U ziet dat het gebied rond de Praamgracht een belangrijke schakel vormt tussen het Paleispark en de Eemvallei.

Het bestuur van de Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei staan voor de bescherming en instandhouding van de Eempolder (Eemvallei) en alle beschermde plant- en diersoorten die daarin voorkomen. Omdat deze soorten ook voorkomen in het Paleisbos is de corridor naar de Eemvallei van levensbelang voor deze kwetsbare soorten.  Rust in dit gebied en de weldadige stilte zijn niet alleen van belang voor de natuur maar ook voor uw achterban, geachte raadsleden die deze gemeente en haar grondgebied daarom zo waarderen.

Gelukkig delen de provincie Utrecht en de gemeente Baarn bovenstaande kernkwaliteiten en hebben zij dit gewaarborgd in beleid en wetgeving. Je zou mogen verwachten dat de ontwikkelaar respect zou hebben voor het beleid van provincie en gemeente maar in onze optiek is het tegendeel het geval. Deze vaststelling illustreer ik graag met twee voorbeelden:

Het provinciaals beleid is dat met een gedeelte van de opbrengst uit bebouwing nieuwe natuur ontwikkeld moet worden in de groene contour en dat geen plannen zijn toegestaan die dit belemmeren.

De ontwikkelaar laat na om de financiering van de aankoop nieuwe natuur te budgetteren op bladzijde 68 van het Kader, ontwikkelt geen nieuwe natuur in de groene contour maar doet precies het tegenovergestelde door het plaatsen van 3 barrières in de groene contour. Deze zijn:

  1. Een tijdelijk parkeerterrein naast de Naald voor 500 auto’s bij evenementen.
  2. Een permanent parkeerterrein P2 bij de Amsterdamse straatweg
  3. Een nieuwe verbindingsweg over de Koningslaan die parkeerterrein P2 en de Parade verbindt.

Het gemeentelijk beleid staat alleen dagrecreatie toe, die niet verstorend is voor natuur & bewoners (uw achterban) en waarvoor nauwelijks voorzieningen nodig zijn. Daarnaast staat in artikel 4.3 van de APV 2018 dat er maximaal 12 geluidsdragende evenementen mogen plaatsvinden per inrichting.

In plaats van het gemeentelijk beleid te respecteren wil de ontwikkelaar miljoenen besteden aan voorzieningen om 35 geluidsdragende evenementen te houden in de avond. De hierdoor ontstane verkeersdruk en licht- en lawaai overlast zijn voor de kwetsbare natuur en haar inwoners onaanvaardbaar.

Conclusie: De Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei vragen de raad om het ruimtelijk kader aan te laten passen zodat aan het huidige beleid en wetgeving voldaan wordt zodat dit een vorstelijk gebied blijft. “

(foto van het paleis: wikipedia)

Kaartje van het gebied Landgoed Soestdijk

Landgoed Soestdijk maakt deel uit van Natuur Netwerk Nederland en Groene Contour en ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de uiterwaarden van de Eem.

De 450 jaar oude Praamgracht (rode lijn) is een doorlopende structuur die het Paleispark met de Eemvallei verbindt.

Wilt u informatie aan ons kwijt over de ontwikkelingen op Landgoed Soestdijk, vult u dan het contact formulier hieronder in.

Neem contact met ons op!