Platform Stop Windplan Isselt wordt Stichting

Nieuwsbericht Stop Windplan Isselt: Platform wordt Stichting!

Vorige week is bij de notaris de oprichtingsakte voor de Stichting Stop Windplan Isselt getekend. Ons platform is nu een rechtspersoon en dat is een belangrijke mijlpaal. Zo kan de stichting namens omwonenden en belanghebbenden optreden in juridische procedures en kunnen donateurs worden aangetrokken als dekking van de kosten voor juridische ondersteuning en contra-expertise. Deze kosten zijn tot nu toe uit eigen zak gefinancierd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Bart Oskam (voorzitter), Erik Fisscher (secretaris) en Piero Witmer (penningmeester). In dit document stellen zij zich graag aan u voor. Alledrie zijn zij al meerdere jaren actief om windplan Isselt te voorkomen. De volledige statuten van de stichting zijn hier te raadplegen. U kunt hierin ook lezen dat u als supporter / ontvanger van deze nieuwsbrief automatisch deelnemer bent aan de stichting.

Juridische ondersteuning en aansprakelijkheidsstelling

Wij zijn zeer verheugd dat wij Mr. Gerben Bosma, advocaat en partner van kantoor Bosselaar/Strengers, aan ons hebben weten te verbinden voor juridische ondersteuning. Gerben Bosma heeft veel ervaring met het omgevingsrecht en ruimtelijke procedures.

Een van de eerste zaken waar wij nu aan werken is de collectieve aansprakelijkheidsstelling van het bevoegd gezag en eventuele ontwikkelaars van het windplan, voor materiële en immateriële schade die belanghebbenden zullen ondervinden of reeds ondervonden hebben ten gevolge van windplan Isselt. In een volgende nieuwsbrief zullen wij hier meer over vertellen en aangeven wat u kunt doen om deze aansprakelijkheidsstelling kracht bij te zetten.

Kom naar de gemeenteraadsvergadering op 16 april a.s.

Op dinsdag 16 april wordt het uitwerkingsvoorstel voor wind op Isselt besproken in de commissie omgeving van de gemeenteraad. Dit is een belangrijke vergadering. Als het uitwerkingsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dat de procedure voor uitgifte van de grond voor windplan Isselt in gang gezet kan worden.

Wij vinden dat het daar nog veel te vroeg voor is, onder meer omdat de Omgevingsadviesraad (OAR, de plek waar belanghebbenden en omwonenden over windplan Isselt praten) op zijn vroegst in de loop van 2025 met een ‘omgevingsconvenant’ kan komen. In dit convenant komen o.a. eisen aan de ontwikkelaar te staan. Ook zijn de nieuwe landelijke afstandsnormen nog niet definitief. Hoe kunnen ontwikkelaars nu al geselecteerd worden, als nog niet duidelijk is aan welke eisen zij moeten voldoen?

Dinsdag 16 april is een belangrijk moment om onze stem te laten horen in de gemeenteraad. Vanuit het platform zullen wij inspreken, maar het is belangrijk dat veel meer mensen dat doen. Op deze site staat hoe u zich daarvoor kunt aanmelden. Daarnaast kan de vergadering ook worden bijgewoond op de publieke tribune, dus als het even kan: probeer aanwezig te zijn! Via bijgaande link kunt u alle stukken raadplegen en de agenda voor deze raadsvergadering inzien (agendapunt 7).

Verontrustende kennissessie over hinderbeleving en gezondheid

Op 2 april jl heeft voor leden van de OAR en het Bewonersplatform een kennissessie plaatsgevonden over hinderbeleving en gezondheid t.g.v. de plaatsing van windturbines. Drie sprekers van achtereenvolgens Mundonovo Sound Research, de GGD en Windwiki hebben presentaties gegeven over dit onderwerp. U kunt deze presentaties raadplegen via de bovenstaande links.

Onze afdronk is dat er nog heel veel niet bekend is over gezondheidseffecten, dat veel onderzoek ernaar onvolledig of moeilijk uit te voeren is, en dat het daarom zaak is om uiterst behoedzaam te werk te gaan als het gaat om de inschatting van de gezondheidseffecten voor omwonenden. Geen risico nemen dus!

Maar in Nederland zijn de normen voor afstand en geluid, ondanks deze grote onzekerheden, verre van streng. Sterker nog, het zijn bijna de meest soepele normen van heel Europa! En zelfs dáár probeert het college onderuit te komen! Nergens in Nederland worden zulke hoge turbines zo dicht bij zo veel woningen gepland als op De Isselt. Een volstrekt onverantwoord experiment met de gezondheid van meer dan 17.000 Amersfoorters.

Tot zo ver deze nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen door te mailen naar info@stop-windplan-isselt.nu. Ook kunt u op de reactiepagina van onze site vragen en commentaren achterlaten, wij proberen deze dan zo snel mogelijk op te pakken. Eerdere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze nieuwspagina.