Home

Wie

Bestuur

Waarvoor

Archief

Links

Nieuws

Contact

Suggesties

Hier willen wij de zaak over de beoogde boerderij weergeven.

30 april 2018: Op woensdag 4 mei om 0900u zal onze voorzitter bij Radio Soest spreken over deze plannen.

24 april 2018: RTV schrijft stuk met foto en video link.

23 april 2018: De voorzitter van de VVP had een interview met RTV Utrecht op de door de boer beoogde lokatie. Dit interview kan ook via Regio Nieuws bij RTV bekeken worden, via de gemist zoekoptie bij Unieuws.

Wij zijn tegen dit plan met een mogelijke vestiging aan de Peter vd Breemerweg omdat het plan, de met veel zorg opgestelde PRV en PRS, voor het gemak even zou vergeten. Maar dit plan is in samenspraak met de gemeente juist opgesteld om hetgeen Soest - en gelukkig ook vele anderen - dierbaar is te bewaren. Eenmaal weggeven betekent weer een hap uit het groene areaal.

Dus komen wij hier met zoveel mogelijk ins en outs over waarom wij tegen de vestiging van een nieuwe boerderij op de lokatie Peter vd Breemerweg (tegen over de Hooiweg) zijn. Wij (VVP) doen dit samen met onze vrienden van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) uit Baarn. Daarnaast onderhouden wij nauw contact met de buurtbewoners.

De zaak loopt al meer dan twee jaar maar is recent in een stroomversnelling gekomen. Tijd dus om er actief mee aan het werk te gaan. Het informele traject is nu ten einde.

Op 5 maart hebben de buurtbewoners een brief naar de Gemeente Soest gestuurd met hun bezwaren maar ook met de vraag om overleg. De gemeente antwoord hierop kort.

Daarna werd er door de Provincie een bijeenkomst aan de Birkstraat georganiseerd voor betrokkenen op 3 april aan de Birkstraat. Zie brief

Kort daarna op 5 april kwam Nieuws & Co van NPO-1 langs op het beoogde terrein voor een radio-interview met de partijen.

Op 16 april vond een Provinciale Commissie Ruimte Groen en Water vergadering plaats. Op de agenda stond de brief van de bewoners als agendapunt opgenomen. Goede kans dus om namens VVP en SBDE in te spreken en enkele vragen voor te leggen.

VVP-adviseur Bob Smiet sprak , namens de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) gezamenlijk in bij de commissie ´Ruimte, Groen en Water´ in het provinciehuis te Utrecht. De inspraak had te maken met het plan voor een nieuw te bouwen boerderij voor André van Dorresteijn aan de Peter van den Breemerweg te Soest. Klik hier voor de inspraaktekst. VVP en SBDE zijn daarop tegen omdat het in strijd is met o.a. provinciale regelgeving maar ook omdat de landschappelijk extreme openheid erdoor verloren raakt.

Enige commotie ontstond omdat de inspraaktekst zodanig was geformuleerd dat VVP/SBDE niet alleen vragen stelden aan de commissieleden, maar ook aan de aanwezige  gedeputeerde Pim Van den Berg.  Dat laatste schijnt eigenlijk niet te mogen.  Op de inspraak werd eerst gereageerd door diverse statenleden van o.a. VVD, GL, CU, CDA en SGP en PVV.  De reacties liepen nogal uiteen, van ´waarom noemt u namen, ´u kent de onderliggende zaken niet´, ´goede punten om over na te denken´, ´er wordt de moeite genomen om in te spreken in dit langlopende dossier´, de insprekende partijen verdienen een reactie van de gedeputeerde´ en ´we hebben toch al een plan van aanpak?´

Gedeputeerde Pim van den Berg reageerde desondanks. Hij gaf aan zich voor een oplossing te willen blijven inzetten maar legde zich in elk geval niet vast op een locatie. Later zei hij dat het ook kan gebeuren dat alles gewoon niet doorgaat. Hij zei nog wel het van algemeen belang te vinden dat er in deze zaak een keer duidelijkheid komt. Omdat de commissie het besluitvormingsproces goed wil afmaken, zal er afzonderlijk nog een extra vergadering gaan plaatsvinden met alleen de fractievoorzitters van alle politieke partijen om er nog eens uitvoeriger naar te kijken.

Saillant detail is dat VVP/SBDE in hun inspraak hadden aangegeven dat een deel van de Soester polder, tussen de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en de polderrand van Soest tijdens de tot standkoming van de  Regionale Ruimtelijk Visie Regio Amersfoort (RRV), haar beschermde status was verloren, terwijl die nota bene is genoemd in de Regionale Atlas d.d. 21 juni 2016.  Gedeputeerde Van den Berg gaf aan dat wat de Provincie betreft dat gebied haar  beschermde status zoals is vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening blijft behouden.  

Als we nu alles op een rijtje zetten en kijken naar de op 3 april gepresenteerde voorlopige planning van de Provincie, dan moet het volgens ons dus heel snel duidelijk worden WAAR dit plan neer zou moeten dalen. Zonder specifieke locatie geen plan toch ?

Onze aandacht is nu dus gefocused op 2 plaatsen. Later volgt hierover meer.